Publicaties en Rapporten

 

Publicaties m.b.t. Vlaamse themas

 

1970 A. DENS, Frequentiebepaling en epidemiologisch onderzoek bij gehandicapten, Tijdschr.voor Opvoedkunde, 1969-70 (15), 75-90
A. DENS & K. SWINNEN, Opsporingsmethoden in het kader van transversaal frequentieonderzoek bij gehandicapten, Tijdschr.voor Opvoedkunde, 1970-71 (16), 65-90
1973 A. DENS & W. HELLINCKX, Naar een beroepsprofiel van de orthopedagoog, Leuvens Bulletin LAPP, 1973 (22), 129-136
A. DENS, Ulrich BLEIDICK, Paedagogik der Behinderten, Samenvatting en bespreking, Leuvens Bulletin LAPP, 1973 (22), 148-153
1974 A. DENS, Positieve oriënteringsadviezen voor het buitengewoon onderwijs,
Tijdschr.voor
Orthoped.& Kinderpsychiatrie, 1979 (4), 57-76
1990 A. DENS, Omschrijving van het kliënteel leergestoorden voor het type 8 van het B.O. (m.m.v. L. MICHIELSEN, E. BUYZE, J. JANSEN), P.M.S.-Tijdschrift, 1980 (26), 10-18
1981 A. DENS & M. VAN DEN BROECK, Leermoeilijkheden en de affectieve ontwikkeling, Tijdschr.voor Orthoped.& Kinderpsychiatrie, 1981 (6), 122- 129
  A. DENS, De permanente begeleiding (PMS) in relatie tot het pedagogisch-didactisch en therapeutisch handelen in het buitengewoon onderwijs, Rapport voor de Hoge Raad van het Buitengewoon Onderwijs (HRBO), Brussel, 1981, 7 pp.
1985 A. DENS, De identiteit van het buitengewoon onderwijs, Orthopedagogica, 1985 (47), 19-25.
  A. DENS, School en gezin, De aktieve betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen op school, Colloquium NVKBO, Houthalen, 1985, 3 pp.
1986 A. DENS & J.M. BERTE & E. BUYZE, Het Geïntegreerd Onderwijs, Een inhoudelijke doorlichting op grond van gegevens van de P.M.S-Centra, Brussel, CSBO, 1986, 2 delen, 18 + 20 pp.
1987 A. DENS, Tussen vraag en antwoord; het onderwijs in beweging. In: Gedragsmoeilijke kinderen en jongeren in de instelling, Symposiumverslag, De Hagewinde, Lokeren, 1987, 4 pp.
  A. DENS (Red.), Leerlingen met een matig mentale handicap in het buitengewoon secundair onderwijs voor sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. Leerlingenkenmerken, Bu.S.O.-O.V.2-Type 2, Brussel, N.V.K.B.O.-C.S.B.O., 1987, 74 pp.
1988 A. DENS & J. ETIENNE, Ontwikkeling van het Geïntegreerd Onderwijs, Vibeg-Echo's, 1988 (4), 23-29.
  A. DENS & M. VAN DEN BROECK, Praktijk Met Supplementjes. Beeldvorming van de P.M.S.-begeleiding in het buitengewoon onderwijs, Tijdschrift voor P.M.S.-werk, 1988 (33), 21-24.
  A. DENS & J. VAN DEN BROECK, E. VAN DER STRAETEN & V. MESKENS (red.), Het experiment Autisme, een speerpunt van buitengewoon onderwijs, Evaluatie-onderzoek in opdracht van de Minister van Onderwijs, Brussel, 1988, 27 pp. samenvatting
1989 A. DENS & J. VAN DEN BROECK, E. VAN DER STRAETEN & V. MESKENS (red.), Buitengewoon in vele opzichten; een inventarisatie onderzoek van het Buitengewoon beroeps-onderwijs in Vlaanderen, Onderzoek in opdracht van de Minister van Onderwijs, Brussel, 1989, 21 + 30 pp.
1990 L. THYS & G.. DENS, Integratie van leerlingen met speciale noden in het gewoon onderwijs. Verslag van de eerste HELIOS Conferentie, Rotterdam, 25-27 october, 1989. Caleidoscoop, 1990, p.32-36. zie tekst
1991 A. DENS, Afkijken mag. Een blik over de grenzen inzake leerproblemen in het onderwijs. Caleidoscoop, 1991, p. 27-29 zie tekst
1992 A. DENS, Buitengewoon en geïntegreerd. 10 jaar integratie van type-8 leerlingen in het gewoon onderwijs na één jaar buitengewoon onderwijs. C.O.V.-periodiek, juni 1992, p.235-237.
1994 A. DENS & Ann VANDE KERCKHOVE & Els HOEDEMAEKERS, De rol van begeleidings-diensten in de ontwikkeling van inclusief onderwijs. Een Europese refectie op een nieuw profiel van de PMS-centra in Vlaanderen. Leuven, PMS voor BuO, 1994, 48 pp. (Rapport van een driedaags Helios seminarie te Haasrode - bestaat ook in het Frans en in het Engels).  
1995 A. DENS & P. VANDENBERGHE, School op maat: tussen droom en werkelijkheid; een interview met Gust Dens en An Vande Kerckhove, Caleidoscoop, 1995, p. 26-30. zie tekst
1996 A. DENS (1996), Internationale Ontwikkelingen en hun betekenis voor het Vlaamse Onderwijs. - In: Verslagboek Forum Basisonderwijs. Brussel, Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), 17 april 1996.
  A. DENS (Ed.), Extra middelen - Anders werken? Verslag van een studienamiddag over de aanvullende omkadering eerste leerjaar. Regionaal netwerk van PMS-centra voor gewoon en buitengewoon onderwijs, Leuven, 11 mei 1995
1997 A. DENS & L. THYS & Ann VANDE KERCKHOVE, Extra middelen - Anders werken. De aanvullende omkadering onder de loupe. Caleidoscoop, 1997 zie tekst
1999 A. DENS & Ann VANDE KERKHOVE (Red.), Stappenplan Zorgverbreding. (Bewerking van de "Code of Practice for Special Needs Education" (U.K.) door een samenwerkings-verband van vrije PMS-Centra-Oost Brabant, Garant, Leuven-Apeldoorn, 1999, 63 pp. zie boek - Google Page Publisher Garant
1994 A. DENS, Ann VANDE KERCKHOVE & Els HOEDEMAEKERS, Special Needs Support Services in Europe. A questionaire based discussion. Leuven, PMS-Centre for special education, 1994, 5 pp full text
1998 A. DENS, Rapport betreffende: Il Encuentro Mundial de Educación Especial y Preescolar, La Havana, Cuba, 15-20 juni 1998, 5 pp. full text
2004 Gust DENS, Bart DIERICK, Ellen MEERSCHAERT, Ineke VANDERMEEREN, Noël RAMON, Sociale mobiliteit en arbeidsmarkt. Verslag van een studiebezoek in Aragon-Spanje, 4-10 Oktober 2004, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd en Sport, 2004, 28 pp. full text
 
 
 
  Publicaties m.b.t. Internationale thema's
1981 A. DENS, Facetten van het buitengewoon onderwijs en de rehabilitatie van gehandicapten in Noorwegen. Verslag van een studiereis in het kader van het Belgisch-Noors cultureel akkoord, 10-23 mei 1971, 14 pp.
1984 A. DENS, Parent involvement in a free primary school in Flanders. Communication at the Council of Europe Course. Kristiansand, Norway, 1984, 6 pp.
1985 A. DENS & R. VIENNE, Belgische bijdrage tot het verslag over de integratie van jonge gehandicapten in het gewone onderwijsstelsel. Commissie van de Europese Gemeenschappen, juli 1985, 17 pp.
1986 A. DENS, The evaluation of teacher training courses in special education. Position paper, ATEE Conference, Barcelona, 1986, 4 pp.
 

A. DENS, Onderwijs aan gehandicapte jongeren : Reflectie op basis van het onderwijsbeleid in Nederlandstalig België. Parijs, OESO/CERI Conferentie, 1986, 8 pp.

1987

A. DENS, The role and responsibilities of head teachers of special schools. Report of the D.E.S. Course, Ripon, U.K., 1987, 7 pp.

1988

A. DENS, Stand van zaken betreffende de integratie van gehandicapte leerlingen in het onderwijs. Belgische bijdrage aan het "Internationales Seminar: Integrative Förderung von Behinderten Kindern und Jugendlichen in der Schule". Trier, 1988, 13 pp.

 

A. DENS, E. VAN DER STRAETEN, C. WIJNS-WOUTERS & E. DEWAELE, Verslag van het "Internationales Seminar: Integrative Förderung von Behinderten Kindern und Jugendlichen in der Schule". Trier, 8-10 februari 1988, 13 pp.

 

A. DENS, Stratégies d'intervention précoce pour les enfants à risque. Conferentieverslag, OESO/CERI, Parijs, 1988, 6 pp.

 

A. DENS, Progress Report on the Mainstreaming of disabled Pupils in Education in the Dutch Language Area of Belgium. Contribution to the ATEE-conference: Integration of Young people with Special Needs in Education, Athens, 1988, 15 pp.

1989

A. DENS & L. THYS, (1989), Sitting at the right desk? - An inquiry into the points of similarity and difference in pupils, teachers and schools for regular and special vocational education. In: C. STRUIKSMA & F. MEIJER, (Eds.), Integration at work. The first European Community Conference on Handicap and Education, Rotterdam, 1989, p.59-67.

1991 A. DENS (1991), Integration of Disabled Pupils in the Regular School System in the Dutch-speaking Community of Belgium. European Journal for Teacher Education, 1991 (14), 117-130
 

A. DENS (1991), The Local Model Activity Leuven. (Short Report). European Journal of Special Education, 1991 (6), 71-74.

  A. DENS & S. VAN WALLEGHEM, Het Algemeen en Specifiek Beleid m.b.t. de Integratie van Leerlingen met een Handicap in het gewoon Onderwijs. Verslag ten behoeve van de Commissie van de Europese Gemeenschappen: Opvolging van het Helios Programma. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1991, 34 pp
1992

A. DENS & Ann VANDE KERCKHOVE, Regular and Special. Case study on the integration of visually disabled pupils on regular basic schools in Flanders. Report of the Flemish Department for Education in the framework of the OECD/CERI project: Active Life for Disabled Youth: Integration in the School, Leuven, 1992, 15 pp.

 

A. DENS & Els HOEDEMAEKERS, Integration through Cooperation. The return to regular primary school of pupils with specific learning difficulties after a short stay in a special school. Report of the Flemish Department for Education in the framework of the OECD/CERI project: Active Life for Disabled Youth: Integration in the School, Leuven, 1992, 22 pp.

 

J.J. DETRAUX & A. DENS, Special Education in Belgium (Country Briefing). European Journal of Special Education, 1992 (7), 63-79

1993

A. DENS, Special Education in Belgium. National Status Report - Flemish Community. In: Special Needs Education in Europe for Children with mental and physical Disabilities, County of Funen (DK), Department for Special Education, 1993, 28-35.

 

A. DENS, Integration of Disabled Pupils in the Regular School System in the Dutch-speaking Community of Belgium. In: C. O'HANLON (Ed.), Special Education Integration in Europe, London, D. Fulton, 1993, 13-25.

1994

A. DENS, Krachtlijnen voor het beleid inzake de integratie van leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs. Verslag van een internationale OESO/CERI conferentie m.m.v. het Ministerie voor Onderwijs en Wetenschappen, Nederland, Vaals, jan. 1994.

1995

A. DENS & E. HOEDEMAEKERS, Integration through Cooperation: Returning Pupils to Mainstream School. A case study. In: C. O'HANLON (Ed.), Inclusive Education in Europe, London, D. Fulton, 1995, 133-151.

 

A. DENS (1995), The quality of integration depends on quality of education for every individual. - In: D. RODRIGUES (Ed.), School and Integration in Europe: Values and Practices. Helios European Seminar, Lisbon, december 1994, 83-90.

 

A. DENS, Integratie van leerlingen met een handicap door hervormingen van het onderwijssysteem. Verslag van een internationale conferentie ingericht door het U.S. Department of Education i.s.m. OESO/CERI, Bethesda (Maryland, USA), mei 1995

 

A. DENS (1995), De waarde van de Standaardregels voor de Europese Unie: Regel 6: Onderwijs, Helioscope. Europees Tijdschrift voor mensen met een handicap, 1995 (nr.6), 16-17. (vertaald in alle talen van de Europese Commissie, anno 1995)

Standard Rules (EN)
Normas Uniformes (ES)

1996

A. DENS (1996), Integration in the Flemish Community of Belgium. In: Legislation on Educational Integration in Europe: Trends and changes, Helios European Seminar, Athens, 1996, p. 209-214.

 

A. DENS, et al., The role of the class teacher and the support personnel in the implementation of school integration. Incidences on teacher training, Results of the works of the Helios programme thematic group nr. 5. Helios publications, Brussels, july 1996, 25 pp.

 

A. DENS, et al., Individual education programmes. Research by the Helios working group nr. 7. Helios programme publications, Brussels, july 1996, 40 pp.

 

A. DENS, Helios II - European Guide of Good Practice – Towards Equal Opportunities for Disabled People – Chapter 2 : Educational Integration, Ed. European Commission, DG V/E3, 1996, p. 33-55.

vlaamse versie

original (eng)

 

A. DENS (1997), Les Aides en Europe: Belgique. Vers un modèle coopératif. In: Dysfonctionnnement cognitif et apprentissages.- Actes du Colloque Européen du CNEFASES, 21-23 mai 1996. In: Les Cahiers de Beaumont, Nr 74/75, mai-juin, 1997

1997

A. DENS (1997), Quality of integration and quality of education for everybody. - In: P. EVANS, (Ed.), Implementing inclusive education – OECD Proceedings, Paris, OECD, 1997, p. 69-72.

2000

A. DENS, Including the excluded. Verslag van het International Special Education Congress : ISEC 2000, Manchester, 24-28 juli 2000, Brussel, VLOR, 2000, 4 pp.

 

A. DENS, Inclusive Education: A blueprint for transformation of Flemish Education.- Presentation at ISEC 2000: International Special Education Congress: Including the Excluded, University of Manchester, 24-28 July, 2000, 6 pp.

full text